รายงานสรุปสถานการณ์การเดินทางและอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม ในช่วงเทศกาล

รายงานสรุปสถานการณ์การเดินทางและอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานบูรณาการข้อมูลกลางด้านคมนาคมขนส่ง โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ ประกอบด้วย ข้อมูลการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม และข้อมูลการจราจรบนทางสายหลักและทางด่วน อีกทั้ง มีการวิเคราะห์มาตรการเฝ้าระวังสายทางช่วงเทศกาล เพื่อนำเสนอผู้บริหารของกระทรวงคมนาคม ไปใช้ประกอบการวางแผนจัดเตรียมการบริหารจัดการขนส่งบนโครงข่ายของกระทรวงให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อไป

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* อีเมลสำหรับติดต่อ motoc@mot.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการจัดทำรายงาน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://motoc.mot.go.th/festival/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
รูปแบบการเดินทาง
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar datagov_mot
สร้างในระบบเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 มิถุนายน 2567