รายงานสรุปสถานการณ์การเดินทางและอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม ในช่วงเทศกาล

รายงานสรุปสถานการณ์การเดินทางและอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานบูรณาการข้อมูลกลางด้านคมนาคมขนส่ง โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ ประกอบด้วย ข้อมูลการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม และข้อมูลการจราจรบนทางสายหลักและทางด่วน อีกทั้ง มีการวิเคราะห์มาตรการเฝ้าระวังสายทางช่วงเทศกาล เพื่อนำเสนอผู้บริหารของกระทรวงคมนาคม ไปใช้ประกอบการวางแผนจัดเตรียมการบริหารจัดการขนส่งบนโครงข่ายของกระทรวงให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อไป

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ไม่ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* อีเมลผู้ติดต่อ motoc@mot.go.th
* วัตถุประสงค์
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • อื่นๆ
แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://motoc.mot.go.th/festival/
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 29 มีนาคม 2565