Skip to content
ระบบบัญชีข้อมูลด้านคมนาคม

MOT Data Catalog.

ให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้ชื่อ ”datagov.mot.go.th” ที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หรือ สปค. พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Visualization) และเอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติให้กับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ได้ รวมทั้งยังสามารถจัดการชุดข้อมูลและเมทาดาตาของข้อมูลได้อีกด้วย

กลุ่มชุดข้อมูล

other

ข้อมูลอื่นๆ

0 ชุดข้อมูล
covid-19

เชื้อไวรัส COVID-19

1 ชุดข้อมูล
indicator

ตัวชี้วัดคมนาคม

0 ชุดข้อมูล
road

ทางถนน

33 ชุดข้อมูล
water

ทางน้ำ

27 ชุดข้อมูล
rail

ทางราง

33 ชุดข้อมูล
air

ทางอากาศ

24 ชุดข้อมูล
statistical

รายงานสถิติ

4 ชุดข้อมูล