• ปริมาณการขนส่งสินค้าทางแม่น้ำในประเทศ 23 total views 14 recent views

  ปริมาณการขนส่งสินค้าบริเวณแม่น้ำภายในประเทศ จำแนกตามประเภทสินค้า ปีที่รวบรวมข้อมูลและทิศทางการเดินเรือ
  กรมเจ้าท่า 18 มิถุนายน 2567
 • ปริมาณการขนส่งสินค้าชายฝั่งทะเล 18 total views 9 recent views

  ข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าบริเวณชายฝั่งทะเล จำแนกตามประเภทสินค้า ปีที่รวบรวมข้อมูลและรูปแบบการขนส่งสินค้า (ขาเข้า-ขาออก)
  กรมเจ้าท่า 18 มิถุนายน 2567
 • ท่าเทียบเรือภายในประเทศไทย 23 total views 12 recent views

  ท่าเทียบเรือที่ใช้ในการแจ้งเรือเข้า-ออก ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่า (ท่าเทียบเรือสำหรับเรือขนาด 60 ตันกรอสส์ขึ้นไป)
  กรมเจ้าท่า 18 มิถุนายน 2567
 • ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 27 total views 13 recent views

  ข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จำแนกตามประเภทสินค้า ปีที่รวบรวมข้อมูลและรูปแบบการขนส่งสินค้า (ขาเข้า-ขาออก)
  กรมเจ้าท่า 18 มิถุนายน 2567
 • ข้อมูลทะเบียนเรือ 26 total views 11 recent views

  เรือที่ได้จดทะเบียนเรือไทย เป็นข้อมูลเรือและรายชื่อเรือไทยที่ชอบด้วยกฎหมาย จัดอยู่ในบัญชีสีขาว (White List) ใบอนุญาตใช้เรือยังไม่สิ้นอายุ ไม่มีการแจ้งงดใช้เรือ...
  กรมเจ้าท่า 27 พฤษภาคม 2567
 • ใบอนุญาตใช้เรือ 11 total views 5 recent views

  เรือที่ได้จดทะเบียนเรือไทย และได้รับใบอนุญาตใช้เรือแล้ว โดยเป็นข้อมูลเรือและรายชื่อเรือไทยที่ชอบด้วยกฎหมาย ใบอนุญาตใช้เรือยังไม่สิ้นอายุและไม่มีการแจ้งงดใช้เรือไว้...
  กรมเจ้าท่า 27 พฤษภาคม 2567
 • ความยาวแม่น้ำ 14 total views 7 recent views

  ความยาวแม่น้ำตามผลการสำรวจของกรมเจ้าท่า
  กรมเจ้าท่า 17 พฤษภาคม 2567