ท่าเทียบเรือภายในประเทศไทย

ท่าเทียบเรือที่ใช้ในการแจ้งเรือเข้า-ออก ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่า (ท่าเทียบเรือสำหรับเรือขนาด 60 ตันกรอสส์ขึ้นไป)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
* อีเมลสำหรับติดต่อ safenvi@md.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ปรับปรุงเมื่อมีการอนุญาตใช้ท่าเรือ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา ระบบฐานข้อมูลกลาง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://nsw.md.go.th
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar mot_open_data
สร้างในระบบเมื่อ 14 พฤษภาคม 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 มิถุนายน 2567