ข้อมูลทะเบียนเรือ

เรือที่ได้จดทะเบียนเรือไทย เป็นข้อมูลเรือและรายชื่อเรือไทยที่ชอบด้วยกฎหมาย จัดอยู่ในบัญชีสีขาว (White List) ใบอนุญาตใช้เรือยังไม่สิ้นอายุ ไม่มีการแจ้งงดใช้เรือ ไม่มีการยกเลิกการจดทะเบียนเรือ ผู้ต้องการใช้ข้อมูลสามารถใช้ในการตรวจสอบสถานะและความมีอยู่จริงของเรือได้

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ
* อีเมลสำหรับติดต่อ shipregis@md.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ระบบฐานข้อมูลกลาง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2550
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar mot_open_data
สร้างในระบบเมื่อ 17 พฤษภาคม 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 พฤษภาคม 2567