Data Dictionary

ฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Required ตัวอย่างข้อมูล
2015.0 text
2016.0 text
2017.0 text
2018.0 numeric
2019.0 numeric
2020.0 numeric
2021.0 numeric

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ application/vnd.ms-excel
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2016
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2020
การจัดจำแนก อื่นๆ
ประเภทราง, หน่วยงาน
หน่วยวัด กิโลเมตร
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 พฤษภาคม 2565