Data Dictionary

ฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Required ตัวอย่างข้อมูล
ประเภทราง text
สาย text
หน่วยงานรับผิดชอบ text
ปี numeric
ระยะทาง numeric

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ text/csv
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2016
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2020
การจัดจำแนก อื่นๆ
ประเภทราง, หน่วยงาน
หน่วยวัด กิโลเมตร
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 กรกฎาคม 2565