สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน

สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ ก.ส.อ. มีอำนาจหน้าที่ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราขการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๐