ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้ใช้ข้อมูลเปิดภาคคมนาคมภายใต้ระบบบัญชีข้อมูลด้านคมนาคม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้ใช้ข้อมูลเปิดภาคคมนาคม ภายใต้ระบบบัญชีข้อมูลด้านคมนาคม (Terms and Conditions for MOT Open Data License Under MOT Data Catalog)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารเผยแพร่
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
* อีเมลสำหรับติดต่อ motoc@mot.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ โลก
* แหล่งที่มา ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้ใช้ข้อมูลเปิดภาคคมนาคมภายใต้ระบบบัญชีข้อมูลด้านคมนาคม (สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 พฤศจิกายน 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2563
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar กิตติพล สกุลลิ้ม
สร้างในระบบเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 23 พฤษภาคม 2567