ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ กทท. ย้อนหลัง 5 ปี

S1.2.4 สถิติผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ กทท. ย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ กองบัญชีงบประมาณ (กบป.)
* อีเมลสำหรับติดต่อ budgetport59@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ระบบบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (ERP)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • XLS/XLSX
  • PDF
  • RDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://drive.google.com/drive/folders/1HXMYup4T4j31neLKN8mc9Hx8KJ23wy8T?usp=sharing
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 6 มิถุนายน 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 พฤษภาคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2019
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2023
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
แยกวงเงินดำเนินการ ,กรอบจ่าย , ผลการเบิกจ่าย
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ล้านบาท
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ล้าน
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ข้อมูลการเบิกจ่ายจริงในแต่ละปี เปรียบเทียบเป็น %
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar mot_open_data
สร้างในระบบเมื่อ 13 ธันวาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 ธันวาคม 2566