ผลการตรวจประเมินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุ (Accessibility Checklists)

แสดงข้อมูลผลการตรวจประเมินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุ (Accessibility Checklists) รายสถานี (ทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ) ของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีประเด็นการตรวจประเมิน 2 ประเด็นหลัก การเข้าถึงสถานีขนส่งผู้โดยสาร (Accessibility) และการให้บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (Operation and Management)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร กลุ่มขนส่งสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวก
* อีเมลสำหรับติดต่อ datacatalog@otp.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ครึ่งปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการไม่น้อยกว่า 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ ตามจำนวนสถานีขนส่งผู้โดยสารที่มีการรองรับการใช้งานของคนพิการและผู้สูงอายุ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมเจ้าท่า (จท.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บิษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 17 เมษายน 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 เมษายน 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar mot_open_data
สร้างในระบบเมื่อ 20 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 19 มิถุนายน 2567