จำนวนผู้โดยสารรถเชิงพาณิชย์

ข้อมูลผู้โดยสาร จำนวนผู้โดยสาร ประเภท สถานี และประเภทของขบวนรถ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ นางสาวขวัญจิตต์ รักพ้อง ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการเชิงพาณิชย์ กองบริหารรถโดยสารเชิงพาณิชย์, นางสาวผุสดี ชูทรัพย์ ตำแหน่ง หัวหน้ากองบริหารรถโดยสารบริการสังคม กองบริหารรถโดยสารบริการสังคม
* อีเมลสำหรับติดต่อ datawarehouse.srt@railway.co.th
* วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ฝ่ายบริการโดยสาร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
Open Data Common, Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างโดย Gravatar mot_open_data
  สร้างในระบบเมื่อ 20 เมษายน 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 18 มิถุนายน 2567