พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มชุดข้อมูล: ทางน้ำ (Water) ทางอากาศ (Air) แท็ค: จำนวนผู้โดยสาร ปริมาณการเดินทาง ปริมาณขนส่งผู้โดยสาร

กรองผลลัพธ์