พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) แท็ค: ปริมาณขนส่งผู้โดยสาร ปริมาณการเดินทาง

กรองผลลัพธ์