พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail) แท็ค: การเดินทางภายในประเทศ การเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ ปริมาณขนส่งผู้โดยสาร

กรองผลลัพธ์