พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail) แท็ค: ความยาวรางรถไฟฟ้า ความยาวรางรถไฟ

กรองผลลัพธ์
  • ระยะทางรางในประเทศ 16 recent views

    ระยะทางรางในประเทศ จำแนกรายประเภทราง ประกอบด้วย รางรถไฟ และรางรถไฟฟ้า และหน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 กันยายน 2565