น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ไม่ต้องขออนุญาต

น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ไม่ต้องขออนุญาตใช้งานบนทางหลวง จำแนกตามประเภทรถ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
* อีเมลผู้ติดต่อ weigh.ad@doh.go.th
* วัตถุประสงค์
  • แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560)
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ไม่ต้องขออนุญาต (กรมทางหลวง)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
DOH Open Government License
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://data.doh.go.th/dataset/weight
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 กรกฎาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 19 ตุลาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565