ปริมาณการเดินทางบนทางหลวงจำแนกตามจังหวัด

ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร) แยกตามจังหวัด เป็นรายปี คัน-กิโลเมตร หมายถึง หน่วยวัดของปริมาณการเดินทางบนทางหลวง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
* อีเมลสำหรับติดต่อ konsucha.pansiri@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำรวจปริมาณการเดินทางบนทางหลวง (กรมทางหลวง)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
DOH Open Government License
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://data.doh.go.th/dataset/vk-province
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 3 มกราคม 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 4 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar mot_open_data
สร้างในระบบเมื่อ 25 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567