สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคล

การติดตามสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทำการสำรวจอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนสายหลักต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างเดือนกรกฏาคม-กันยายน ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า 06.00-09.00 น. (ขาเข้าเมือง) และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น 16.00-19.00 น. (ขาออกเมือง) มีหน่วยเป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
สร้างโดย Gravatar กิตติพล สกุลลิ้ม
สร้างในระบบเมื่อ 1 ธันวาคม 2563
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 1 ธันวาคม 2563