ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ในการเดินทาง เฉพาะ พรบ.ทางหลวง และ พรบ.จราจรทางบก

1.พรบ.ทางหลวง หมายถึง กฎหมายวาดวยทางหลวงที่ใชบังคับ ควบคุมและดูแลรักษาทางหลวง โดยมีมาตรการสําหรับดําเนินการกับผู้ใช้งานทางหลวง 2.พรบ.จราจรทางบก หมายถึง กฎหมายว่าด้วยการควบคุม การใช้รถใช้ถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 3.ความเร็วสูงสุด หมายถึง ความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะ ที่อนุญาตให้ใช้สูงสุดบนทางหลวงทุกประเภท 4.กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานข้อมูลคือ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักกฎหมาย
* อีเมลผู้ติดต่อ minipepairy@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา สำนักกฎหมาย กรมทางหลวง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • XLS
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
DOH Open Government License
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://data.doh.go.th/dataset/speed-rule
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 19 ตุลาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 19 ตุลาคม 2565