ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ในการเดินทาง

ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ในการเดินทางบนทางหลวงตามเส้นทางและประเภทรถ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
* ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวธนัชญา อยู่พะเนียด
* อีเมลผู้ติดต่อ tom.darika@gmail.com
* วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำนักกฎหมาย กรมทางหลวง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
DOH Open Government License
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL -
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
  ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
  สร้างในระบบเมื่อ 26 พฤษภาคม 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2565