ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง เฉพาะงานบำรุงทาง

ผู้รับเหมา หมายถึง บริษัทจดทะเบียนที่รับจ้างเหมาบำรุงทางของกรมทางหลวง ผู้รับจ้าง หมายถึง บริษัทจดทะเบียนที่รับจ้างบำรุงทางเฉพาะงานของกรมทางหลวง งานบำรุงทาง หมายถึง งานซ่อม ปรับปรุงและบำรุงรักษาทางหลวง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง
* อีเมลผู้ติดต่อ standard2@doh.go.th
* วัตถุประสงค์
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำรวจจำนวนผู้รับเหมา ผู้รับจ้างเฉพาะงานบำรุงทาง (กรมทางหลวง)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
DOH Open Government License
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://data.doh.go.th/dataset/provide-ma
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7 กรกฎาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 11 สิงหาคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ประเภทงานบำรุงทาง
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บริษัท
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 19 ตุลาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565