ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจราจร จากกล้อง CCTV ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้อง CCTV โครงการศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร (S-Model) ประกอบด้วย ปริมาณจราจรเฉลี่ย (PCUs/ชั่วโมง) ความหนาแน่นเฉลี่ย (PCUs/กิโลเมตร) ความเร็วเฉลี่ย (กิโลเมตร/ชั่วโมง) แสดงผลการวิเคราะห์ตามชื่อกล้อง หน่วยงานเจ้าของกล้อง ตำแหน่งกล้อง วัน เดือน ปี และเวลา

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ กองจัดระบบการจราจรทางบก ฝ่ายพัฒนาระบบการจราจรทางบก
* อีเมลสำหรับติดต่อ datacatalog@otp.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้อง CCTV จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 5 - 11 กันยายน 2565
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 เมษายน 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 ธันวาคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) PCUs/ชั่วโมง
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar mot_open_data
สร้างในระบบเมื่อ 20 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 22 มิถุนายน 2567