ร้อยละของการปล่อยก๊าชเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่งที่สามารถลดลงได้เมื่อเทียบกับการปล่อยในกรณีฐาน (BAU) ในปี พ.ศ. 2558

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากภาคคมนาคมขนส่งภายในประเทศผลตามดำเนินงานจริงที่สามารถลดได้เมื่อเทียบกับการปล่อยในกรณีฐาน (BAU) ในปี พ.ศ. 2558 โดยวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายปี (ปีปฎิทิน)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักแผนความปลอดภัย กลุ่มส่งเสริมการขนส่งที่ยั่งยืน
* อีเมลผู้ติดต่อ datacatalog@otp.go.th
* วัตถุประสงค์
  • แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560)
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากภาคขนส่งภายในประเทศผลตามดำเนินงานจริง (ปล่อยจริง) หน่วยเป็นล้านตัน อ้างอิงข้อมูลจากรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย (รายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานภาคคมนาคม) ซึ่งเป็นรายงานประจำปี ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เทียบกับ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากภาคขนส่งตามกรณีฐาน (BAU) หน่วยเป็นล้านตัน อ้างอิงข้อมูลจากโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 พฤษภาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 29 พฤษภาคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2560
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2563
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ร้อยละ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar mot_open_data
สร้างในระบบเมื่อ 7 มีนาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2567