สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผลการวิเคราะห์สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ BTS MRT ARL BRT รถประจำทาง รถตู้ และเรือ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรอบปีปฏิทิน (หน่วย : ล้านคน - เที่ยวต่อปี) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมเจ้าท่า (จท.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด (รฟฟท.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับ ข้อมูลจากแบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560 ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
* อีเมลสำหรับติดต่อ datacatalog@otp.go.th
* วัตถุประสงค์
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560)
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การวิเคราะห์สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ BTS MRT ARL BRT รถประจำทาง รถตู้ และเรือ กับการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรอบปีปฏิทิน (หน่วย : ล้านคน - เที่ยวต่อปี) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมเจ้าท่า (จท.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด (รฟฟท.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับ ข้อมูลจากแบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560 ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • DOC/DOCX
  • XLS/XLSX
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 15 พฤษภาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 2 มิถุนายน 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2560
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ร้อยละ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar mot_open_data
สร้างในระบบเมื่อ 7 มีนาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 16 มิถุนายน 2567