ดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นจราจรตามประเภทถนน

  1. ความหนาแน่นของการจราจรรายสายทาง คือ จำนวนยานพาหนะที่ครอบครองพื้นที่ผิวจราจรใน 1 ช่องจราจร โดยกำหนดระยะทางจาก จุด ก ไป จุด ข แยกตามสายทาง และหน่วยที่แสดงค่าความหนาแน่นของการจราจรเป็น คัน/กม. หรือ pcu/กม.
  2. ค่าดัชนีการจราจรติดขัดรายสายทาง คืออัตราส่วนระหว่างปริมาณจราจรบนทางหลวงในชั่วโมงคับคั่ง กับ ค่าขีดความสามารถของทางหลวงของสายทางนั้นๆ
  3. วิธีการจัดเก็บข้อมูล คือ การใช้เครื่องนับรถอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง มากกว่า 100 วัน
  4. กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานข้อมูลคือ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
* อีเมลผู้ติดต่อ somsuda_kr@yahoo.com
* วัตถุประสงค์
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • อื่นๆ
1. เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาศึกษาปัญหาการจราจรติดขัดเฉพาะบริเวณ 2. เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงขยายช่องจราจรในอนาคต 3. เพื่อประเมินสภาพการจราจรของถนนในช่วงเวลาเร่งด่วน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำรวจการจราจรติดขัดและความหนาแน่นจราจรตามรายสายทาง (กรมทางหลวง)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
DOH Open Government License
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://data.doh.go.th/dataset/index-traffic-road-type
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 3 มกราคม 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26 ธันวาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 11 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 25 มกราคม 2566