ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งทางน้ำ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งทางน้ำ โดยแสดงข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั่วประเทศ ระยะทางการเดินทางของผู้โดยสาร และปริมาณการขนส่งสินค้า

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
* อีเมลสำหรับติดต่อ motoc@mot.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
รอบการออกรายงาน NC/BUR
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ปริมาณการใช้พลังงานโดยรวมที่เกิดจากการขนส่งทางน้ำ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้
 • ไทย
 • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มิถุนายน 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 13 มิถุนายน 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2004
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2019
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ตัน
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ล้าน
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างโดย Gravatar ศิริประภา ศิริบุญธรรม
  สร้างในระบบเมื่อ 13 มิถุนายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 24 พฤษภาคม 2567