ค่าธรรมเนียมที่รัฐจัดเก็บได้

ประเภทค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย 1. รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ค่าขายของเก่าชำรุดที่ทางราชการเลิกใช้ ค่าขายแบบแปลนการก่อสร้าง และต่อเติมอาคารสถานที่ของทางราชการ, ค่าขายสินค้าและสิ่งของอย่างอื่น นอกจากสินทรัพย์ถาวร, ค่าซื้อแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง) 2. รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าซื้อเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับจากผู้ค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) 3. รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น (ค่าธรรมเนียมการขอวิเคราะห์และวิจัยวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทางและงานก่อสร้างอื่นๆ, ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ, ค่าธรรมเนียมการใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขง) 4. รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ (การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าติดตั้งแผ่นป้ายแนะนำในเขตทางหลวงเฉพาะในส่วนที่เห็นว่าจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและถ้าหากมีความจำเป็นก็สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองการเงินและบัญชี กรมทางหลวง
* อีเมลผู้ติดต่อ finance7@doh.go.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำรวจค่าธรรมเนียมที่รัฐจัดเก็บได้ (กรมทางหลวง )
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
DOH Open Government License
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://data.doh.go.th/dataset/fee-gov
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ตุลาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 28 พฤศจิกายน 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2558
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บาท
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 19 ตุลาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565