ค่าธรรมเนียมที่รัฐจัดเก็บได้

ประเภทค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย 1. รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ค่าขายของเก่าชำรุดที่ทางราชการเลิกใช้ ค่าขายแบบแปลนการก่อสร้าง และต่อเติมอาคารสถานที่ของทางราชการ, ค่าขายสินค้าและสิ่งของอย่างอื่น นอกจากสินทรัพย์ถาวร, ค่าซื้อแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง) 2. รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าซื้อเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับจากผู้ค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) 3. รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น (ค่าธรรมเนียมการขอวิเคราะห์และวิจัยวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทางและงานก่อสร้างอื่นๆ, ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ, ค่าธรรมเนียมการใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขง) 4. รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ (การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าติดตั้งแผ่นป้ายแนะนำในเขตทางหลวงเฉพาะในส่วนที่เห็นว่าจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและถ้าหากมีความจำเป็นก็สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองการเงินและบัญชี
* อีเมลผู้ติดต่อ finance7@doh.go.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำรวจค่าธรรมเนียมที่รัฐจัดเก็บได้
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ตุลาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 28 พฤศจิกายน 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2558
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ประเภทค่าธรรมเนียม
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บาท
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar mot_open_data
สร้างในระบบเมื่อ 19 ตุลาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2566