ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

ผลสำรวจความต้องการและความคาดหวังจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และความพึงพอใจในการให้บริการของ สนข. ได้แก่ ด้านการศึกษาและเสนอแนะนโยบายด้านการขนส่งและจราจร ด้านการจัดทำแผนพัฒนาด้านการขนส่งและจราจร ด้านการติดตามแผนพัฒนาการขนส่งและจราจร ด้านการประเมินผลแผนพัฒนาการขนส่งและจราจร ด้านการปฏิบัติการและติดต่อประสานงาน ด้านการจัดช่องทางการสื่อสารและระบบสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร ด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านการขนส่งและจราจร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
* อีเมลสำหรับติดต่อ datacatalog@otp.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การสำรวจความต้องการและความคาดหวังจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 22 กรกฎาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 กรกฎาคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar mot_open_data
สร้างในระบบเมื่อ 7 มีนาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 19 มิถุนายน 2567