Skip to content

ความเปลี่ยนแปลง

View changes from to


On 21 มิถุนายน ค.ศ. 2021 8 นาฬิกา 15 นาที 23 วินาที UTC, Gravatar บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด:
  • Changed value of field objective to [u'\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34', u'\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34', u'\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e41\u0e21\u0e48\u0e1a\u0e17\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e15\u0e49\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34', u'\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19'] in สถิติการขนส่งทางอากาศ