• สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคล 1028 total views 17 recent views

    การติดตามสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทำการสำรวจอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนสายหลักต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างเดือนกรกฏาคม-กันยายน...
    สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 1 ธันวาคม 2563
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).