• รายงานโครงการศึกษาด้านการขนส่งและจราจร 296 total views 11 recent views

  ข้อมูลรายละเอียดรายงานโครงการศึกษาด้านการขนส่งและจราจรของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เช่น รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานสรุปสำหรับผุ้บริหารฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นต้น...
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 19 มิถุนายน 2567
 • นโยบายและแผนด้านการขนส่งและจราจร 298 total views 17 recent views

  รายละเอียดนโยบายและแผน มาตรการ แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ แผนหลัก และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในระบบการขนส่งของประเทศ
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 19 มิถุนายน 2567
 • ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 158 total views 5 recent views

  ผลสำรวจความต้องการและความคาดหวังจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และความพึงพอใจในการให้บริการของ สนข. ได้แก่...
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 19 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).