พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: คมนาคม

กรองผลลัพธ์
  • รายงานสถิติคมนาคม 25 recent views

    รายงานสถิติคมนาคมประจำปี จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 พฤศจิกายน 2564
  • ชั้นข้อมูลแผนที่โครงข่ายคมนาคม 40 recent views

    กระทรวงคมนาคมได้บูรณาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พัฒนาชั้นข้อมูลแผนที่โครงข่ายคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมส่วนที่กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบ เผยแพร่และให้บริการในรูปแบบ...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 มีนาคม 2564