พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLS กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail) แท็ค: ก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง GHG

กรองผลลัพธ์