พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail) ทางน้ำ (Water) ทางถนน (Road) แท็ค: ก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง

กรองผลลัพธ์