พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail) ทางถนน (Road) แท็ค: ก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง ก๊าซเรือนกระจก ภาคการขนส่ง

กรองผลลัพธ์