พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLS กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail) ทางถนน (Road) แท็ค: GHG ก๊าซเรือนกระจก

กรองผลลัพธ์