พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail) ทางถนน (Road) ทางน้ำ (Water) แท็ค: GHG ก๊าซเรือนกระจก

กรองผลลัพธ์