พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail) ทางอากาศ (Air) แท็ค: ก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง มลพิษ

กรองผลลัพธ์