พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail) แท็ค: ปริมาณการขนส่งสินค้า

กรองผลลัพธ์