พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมการขนส่งทางบก กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) แท็ค: จำนวนผู้โดยสาร ผู้โดยสารรถโดยสารระหว่างจังหวัด

กรองผลลัพธ์