พบ 4 ชุดข้อมูล

แท็ค: คมนาคม

กรองผลลัพธ์
 • ชั้นข้อมูลแผนที่โครงข่ายคมนาคม 52 recent views

  กระทรวงคมนาคมได้บูรณาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พัฒนาชั้นข้อมูลแผนที่โครงข่ายคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมส่วนที่กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบ เผยแพร่และให้บริการในรูปแบบ...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21 พฤศจิกายน 2565
 • ปริมาณการจราจรบนทางหลวง 43 recent views

  ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันตลอดปี บนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
  กรมทางหลวง 16 พฤศจิกายน 2565
 • ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง 12 recent views

  ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร)
  กรมทางหลวง 16 พฤศจิกายน 2565
 • รายงานสถิติคมนาคม 28 recent views

  รายงานสถิติคมนาคมประจำปี จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15 พฤศจิกายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).