• Webservice โครงข่ายทางหลวงชนบท 191 total views 13 recent views

  Webservice โครงข่ายทางหลวงชนบท
  กรมทางหลวงชนบท 16 มิถุนายน 2567
 • ข้อมูลดิน 85 total views 9 recent views

  ข้อมูลทางด้านปฐพีวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานออกแบบ งานก่อสร้างทางและสะพาน เป็นต้น
  กรมทางหลวงชนบท 16 มิถุนายน 2567
 • ข้อมูลผิวทาง 110 total views 10 recent views

  ข้อมูลรายละเอียดสะพานของกรมทางหลวงชนบท
  กรมทางหลวงชนบท 16 มิถุนายน 2567
 • จำนวนผู้รับบริการข้อมูล 82 total views 5 recent views

  จำนวนผู้รับบริการข้อมูล ของระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมทางหลวงชนบท
  กรมทางหลวงชนบท 16 มิถุนายน 2567
 • Webservice โครงข่ายสะพาน 41 total views 4 recent views

  Webservice โครงข่ายสะพาน
  กรมทางหลวงชนบท 16 มิถุนายน 2567
 • ระดับความพึงพอใจ 61 total views 5 recent views

  ระดับความพึงพอใจ ของระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมทางหลวงชนบท
  กรมทางหลวงชนบท 16 มิถุนายน 2567
 • บัญชีโครงข่ายทางหลวงชนบท 692 total views 34 recent views

  บัญชีโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่ประกอบด้วย รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทาง ชนิดผิวจราจร ตำแหน่งพิกัดสายทาง ปริมาณจราจร (PCU)
  กรมทางหลวงชนบท 12 มกราคม 2567
 • สถิติปริมาณจราจร 604 total views 40 recent views

  ข้อมูลปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดปีบนโครงข่ายทางหลวงชนบท หรือ ปริมาณรถวิ่งในหนึ่งวันของแต่ละสายทาง
  กรมทางหลวงชนบท 1 มกราคม 2567
 • บัญชีโครงข่ายสะพาน 145 total views 5 recent views

  บัญชีโครงข่ายสะพาน ที่ประกอบด้วย รหัสสะพาน ชื่อสะพาน สถานที่ตั้ง ข้อมูลกายภาพ รายละเอียดถนนเชิงลาด พิกัดสะพาน หน่วยงานรับผิดชอบ
  กรมทางหลวงชนบท 12 ธันวาคม 2566
 • ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ 65 total views 6 recent views

  ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
  กรมทางหลวงชนบท 12 ธันวาคม 2566
 • ข้อมูลอุบัติเหตุ 94 total views 7 recent views

  เป็นข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่ประกอบด้วย ข้อมูลบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลผู้ใช้ทางผู้โดยสาร แผนผังบริเวณที่เกิดเหตุ...
  กรมทางหลวงชนบท 12 ธันวาคม 2566
 • คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประจำกรมทางหลวงชนบท 25 total views 4 recent views

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประจำกรมทางหลวงชนบท
  กรมทางหลวงชนบท 12 ธันวาคม 2566
 • Data Dictionary โครงข่ายทางหลวงชนบท 32 total views 3 recent views

  Data Dictionary โครงข่ายทางหลวงชนบท
  กรมทางหลวงชนบท 12 ธันวาคม 2566
 • คณะทำงานบริกรข้อมูล 18 total views 1 recent views

  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูล ประจำกรมทางหลวงชนบท แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยแบ่งออกเป็น 3 ทีมบริกร ดังนี้ 1.คณะทำงานบริกรข้อมูลด้านภารกิจพัฒนาโครงข่าย...
  กรมทางหลวงชนบท 12 ธันวาคม 2566
 • คู่มือและขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล 26 total views 2 recent views

  คู่มือและขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลแผนที่โครงข่ายทางหลวงชนบทและโครงข่ายสะพาน ในระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมทางหลวงชนบท
  กรมทางหลวงชนบท 12 ธันวาคม 2566
 • รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง 40 total views 4 recent views

  กรมทางหลวงชนบท ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง เพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคารับจ้าง ตามประเภทงานที่กรมทางหลวงชนบท...
  กรมทางหลวงชนบท 12 ธันวาคม 2566
 • DataDictionary โครงข่ายสะพาน 23 total views 3 recent views

  DataDictionary โครงข่ายสะพาน
  กรมทางหลวงชนบท 12 ธันวาคม 2566
 • โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 27 total views 5 recent views

  โครงการจัดซื้อจัดจ้าง มีทั้งงานก่อสร้างถนน งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด งานซ่อมสร้างผิวทาง งานปรับปรุงถนน เป็นต้น
  กรมทางหลวงชนบท 12 ธันวาคม 2566
 • ข้อมูลอุทกภัย 80 total views 6 recent views

  เพื่อดูข้อมูลอุทกภัยที่เกิดในสายทาง แจ้งเตือนอุทกภัยและประเมินความเสียหาย
  กรมทางหลวงชนบท 12 ธันวาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).