พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLS กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) แท็ค: รถจดทะเบียน จำนวนรถจดทะเบียน สถิติคมนาคม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).