พบ 2 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail)

กรองผลลัพธ์
  • สถานีรถไฟ 24 recent views

    ข้อมูลสถานีรถไฟ โดยมีรายละเอียดที่ตั้ง พร้อมพิกัด
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 พฤศจิกายน 2564
  • ชั้นข้อมูลแผนที่โครงข่ายคมนาคม 36 recent views

    กระทรวงคมนาคมได้บูรณาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พัฒนาชั้นข้อมูลแผนที่โครงข่ายคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมส่วนที่กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบ เผยแพร่และให้บริการในรูปแบบ...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 มีนาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).