• จำนวนใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ 321 total views 12 recent views

    จำนวนใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเดินอากาศ จำแนกตามประเภทใบอนุญาต อาทิ ใบอนุญาตศิษย์การบิน (SPL) ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (ATPL) ใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 กรกฎาคม 2567
  • จำนวนท่าอากาศยาน 535 total views 23 recent views

    จำนวนท่าอากาศยาน จำแนกตามท่าอากาศยานภายในประเทศ และท่าอากาศยานนานาชาติ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 กรกฎาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).