พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail) ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ แท็ค: ทางหลวง เส้นทางคมนาคม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).