พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทางหลวง หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ รูปแบบ: WMS

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).