พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail) แท็ค: ก๊าซเรือนกระจก การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรองผลลัพธ์