พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail) ทางอากาศ (Air) แท็ค: GHG ก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง

กรองผลลัพธ์